Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Houthandel Looijmans B.V. (hierna te noemen: ‘Looijmans’) voor levering aan consumenten.

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Looijmans en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Looijmans en een consument.

1.2 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar is, dan zal de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk bepaling ligt. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.


Artikel 2 Het aanbod

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Looijmans gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Looijmans niet.

2.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

2.4 De in een offerte of aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Looijmans niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

 

Artikel 3 De overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Looijmans onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Looijmans passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Looijmans daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen

3.4 Looijmans kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Looijmans op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.5 Looijmans zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van Looijmans waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

3.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 4 Levering

4.1 De consument is verplicht de producten af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

4.2 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, dan zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de consument.

4.3 De leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Looijmans is gerechtigd in gedeelten te leveren.

4.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de plaats van de aflevering het adres van de consument. Looijmans is vrij in de wijze van vervoer en de transportmiddelen voor vervoer van de producten naar de consument. Indien de vrachtkosten voor rekening van Looijmans zijn, is zij gerechtigd de prijzen na het sluiten van de overeenkomst te verhogen in overeenstemming met de stijging van de vrachtkosten.

4.5 Indien sprake is van een overeenkomst op afstand, dan geldt het navolgende:

 1. a) Looijmans zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging is vertraagd of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 2. b) In geval van ontbinding conform artikel 4.5 onder a) zal Looijmans het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 3. c) Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Looijmans zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bij vervangende producten behoudt de consument het herroepingsrecht. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de consument.


Artikel 5 Herroepingsrecht bij levering van producten

5.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, gedurende 14 dagen (bedenktijd) te rekenen vanaf de dag na ontvangst van het product door de consument. Indien de consument voor een tijdige herroeping een bedrag heeft betaald, zal Looijmans dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

5.2 Tijdens de termijn van 14 dagen zoals vermeld in artikel 4.1 zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Looijmans retourneren, conform de door Looijmans verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten voor retourzending van het product komen voor rekening van de consument.

5.3 Niet standaard bij Looijmans op voorraad liggende materialen kunnen uitsluitend retour worden genomen indien deze materialen door de leverancier van Looijmans retour worden genomen. In dat geval is Looijmans gerechtigd aan de consument de retourkosten in rekening te brengen die door de leverancier aan Looijmans worden berekend, welke kosten worden vastgesteld op tenminste 25% van de waarde van de materialen met een minimum van € 50,00.

5.4 Maatwerk en materialen die uit één partij zijn geproduceerd of uit één partij afkomstig zijn, worden niet retour genomen door Looijmans.


Artikel 6 Intellectueel eigendomsrecht

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst geleverde producten, berusten uitsluitend bij Looijmans of haar licentiegevers of toeleveranciers. Het is de consument niet toegestaan de producten te verveelvoudigen, te kopiëren dan wel op andere wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Looijmans of haar licentiegevers of toeleveranciers.


Artikel 7 Informatie

6.1 Algemene aanduidingen en beschrijvingen van door Looijmans geleverde producten, zoals opgenomen in brochures, lijsten en dergelijke, zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatievoorziening en nimmer als kwaliteit- en /of garantieaanduiding.

6.2 De consument staat er voor in dat de door hem verstrekte informatie juist en volledig is.


Artikel 8 Garantie

8.1 Looijmans staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande (Nederlandse) wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2 Op de door Looijmans geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 1 jaar. Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikanten een korte garantietermijn in acht worden genomen, geldt die kortere termijn als de tussen de consument en Looijmans overeengekomen garantietermijn. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Looijmans/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.

8.3 De garantie vervalt indien de consument een product niet conform de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

8.4 Hout, laminaat, kunststof en composieten zijn hygroscopische materialen en kunnen daardoor ‘werken’. Schotelen van de materialen van maximaal 4% ten opzichte van de breedte van het onderdeel is acceptabel.

8.5 Deze garantie geldt niet voor gebreken welke het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of onoordeelkundige behandeling daarvan of onvoldoende zorg daarvoor.

8.6 Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur en tekening – ook wanneer dit betreft kleur- en tekeningafwijking ten opzichte van het onbewerkte materiaal door licht en gebruik van veredelingsmiddelen-, slijtvastheid, stof en andere verontreinigingen in de afwerklaag en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, sluiten het recht op garantie en/of schadevergoeding uit.

Artikel 9 Reclame

9.1 De consument is verplicht het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na ontdekking, dan wel nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, door de consument schriftelijk te zijn gemeld aan Looijmans. De consument dient Looijmans in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Een afwijking in de geleverde zaken, betreffende de maatvoering, is toegestaan met 10% over- of ondermaat.

9.2 Indien ter zake een gebrek niet tijdig (zie artikel 8.1) wordt gereclameerd, dan komt aan de consument geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling en dient de consument alle door Looijmans gemaakte kosten, voor zover deze redelijk zijn, te voldoen.

9.3 Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Looijmans het gebrekkige product binnen redelijke termijn ter keuze van de consument vervangen of zorg dragen voor herstel van het gebrek. In geval van vervanging is de consument gehouden om het te vervangen product aan Looijmans te retourneren.

Artikel 10 Betaling

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling netto (contant) vooraf te geschieden.

9.2 Indien betaling door middel van facturatie geschiedt, dan bedraagt de betaaltermijn 14 dagen. Nadat Looijmans de consument schriftelijk in de gelegenheid heeft gesteld het factuurbedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de brief (e-mail) te voldoen en het factuurbedrag is niet binnen 14 dagen op de bankrekening van Looijmans bijgeschreven, dan is de consument in verzuim geraakt. Indien de consument in verzuim is, is hij vanaf dat moment wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten aan Looijmans verschuldigd.


Artikel 11 Aansprakelijkheid

10.1 Looijmans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

10.2 Behoudens opzet of grove schuld door Looijmans of een van haar leidinggevenden, is zij enkel aansprakelijk voor directe schade en wordt de schadevergoeding dan beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekeraar te vermeerderen met het eigen risico. Indien geen uitkering plaats vindt, is de vergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag.

10.3 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden (uit welke hoofde dan ook) die de consument jegens Looijmans heeft, dienen op straffe van verval binnen 1 jaar na het moment waarop deze zijn ontstaan, dan wel de consument daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend mee had kunnen zijn, schriftelijk bij Looijmans te zijn gemeld.

10.4 De consument vrijwaart Looijmans voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij (en voor zover) deze schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Looijmans of haar leidinggevenden.


Artikel 12 Privacy

12.1 De door de consument verstrekte gegevens worden opgenomen in het Looijmans klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens.

12.2 Looijmans voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Looijmans zal zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Artikel 13 Overmacht

13.1 Looijmans is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
13.2 Onder overmacht wordt ondermeer en derhalve niet uitsluitend verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, sabotage, algehele werkstaking, vervoersstremmingen en andere niet voorzienbare omstandigheden ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.


Artikel 14 Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Looijmans en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Betalingsvoorwaarden AFTERPAY

Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay® v.1.2016
 
De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek van deze website, uw aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring van uw aanvraag op de achteraf betaalservice AfterPay.

 Artikel 1 Beoordeling aanvraag

1.1.  U heeft een bestelling geplaatst en heeft gekozen te mogen betalen via de service achteraf betalen (AfterPay®) van  Arvato Finance B.V. die handelt onder de handelsnaam AfterPay (hierna “AfterPay”).   Uw keuze leidt niet onmiddellijk tot een overeenkomst met de winkelier waarbij u via AfterPay mag betalen. De winkelier en AfterPay behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen uw aanvraag af te wijzen. Dit is afhankelijk van het resultaat van de toetsing van uw gegevens.

1.2.  Het resultaat van de toetsing krijgt u zo mogelijk direct online te zien en daarbij of uw verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kunt u hiervan schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen. U kunt ook na één werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van AfterPay.

1.3.  AfterPay kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van uw aanvraag om te betalen met AfterPay®, deze omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat u gebruik maakt van een betaling met AfterPay®. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.

1.4.  Iedere winkelier is gerechtigd u als consument bij het totstandkomen van een koopovereenkomst te toetsen. Hiervoor maakt de winkelier gebruik van AfterPay indien u kiest voor betalen met AfterPay®. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:

1.De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te liggen;

2.Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel indien u koopt via uw (eenmanszaak/vof/personenvennootschap) bedrijf;

3.Als u wilt betalen als een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap, dient u tevens de namen van de eigenaar van de eenmanszaak of firmanten of maten op te geven die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen;

4.Het bankrekeningnummer waarmee u AfterPay® gaat betalen;

1.5.  Om te kunnen betalen met AfterPay® moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U heeft een factuur- en bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn;
 2. U bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeert u niet in een situatie waarin u bent opgehouden uw schulden tijdig te voldoen.
 3. U bent beschikkingsbevoegd of u wordt vertegenwoordigd door degene die u rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens u te handelen.
 4. De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan u toestaat om achteraf te mogen betalen;
 5. Door het verstrekken van uw gegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay®, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat AfterPay op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of uw aanvraag tot betaling (voorwaardelijk) is geaccepteerd;
 6. U verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen met AfterPay® de uit uw bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan AfterPay te Heerenveen.

 

Artikel 2 Wijze van betalen

2.1.  Uw keuze om te betalen met de achteraf betaalservice AfterPay® van AfterPay houdt na acceptatie van uw verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door u verschuldigde bedrag vanwege de door u gedane bestelling, worden overgedragen door de winkelier aan AfterPay . Dat betekent dat u na acceptatie door AfterPay uitsluitend nog bevrijdend kan betalen aan AfterPay. AfterPay stuurt u hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. De factuur kan digitaal zijn via e-mail of via de standaard Europese incasso. Indien u aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit uw betalingsverplichting aan AfterPay in stand. U moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan AfterPay te Heerenveen.

2.2.  AfterPay behoudt zich het recht voor – voor zover wettelijk is toegestaan – om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van de bestelling door u niet te restitueren.

2.3.  Indien u kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® in combinatie met automatische incasso machtigt u AfterPay uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer en heeft u bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschiedt en de termijn voor stornering is verlopen. Zodra uw verzoek om te betalen via AfterPay® is geaccepteerd en u via de standard Europese incasso gaat betalen, sturen wij u een vooraankondiging, waarin wij uw incasso-opdracht bevestigen. Deze vooraankondiging krijgt u 5 dagen voordat wij zullen incasseren. Door te kiezen voor de betaalservice van AfterPay® gaat u akkoord met de termijn van 5 dagen.

2.4.  AfterPay is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de winkelier op grond van de bestelling jegens u kan/kon uitoefenen.

2.5.  AfterPay is ten allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op u over te dragen aan een derde partij.

 

Artikel 3 Kosten betaalopdracht

3.1.  Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor uw rekening en risico.

3.2.  Indien u heeft gekozen voor de mogelijkheid om via de standaard Europese incasso te betalen, dient u zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van uw rekening, kan AfterPay kosten in rekening brengen (ophoging). U kunt dit voorkomen door tijdig te betalen. Indien het AfterPay niet lukt om te incasseren, ook nadat u in verzuim bent, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen aan u hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).

3.3.  Tot één dag voor de incassotransactie, kunt u wettelijk gezien de incasso opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

 

Artikel 4 Betaaltermijn

Uw betaling dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door AfterPay ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen.

 

Artikel 5 Adreswijziging

U bent verplicht AfterPay op de hoogte te stellen van iedere adres- en e-mail- wijziging. Zolang AfterPay geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht gevestigd te zijn op het laatst bij AfterPay bekende adres. Adreswijzigingen moeten doorgegeven worden per email of schriftelijk aan de klantenservice van Arvato Finance B.V.  h/o AfterPay, Postbus 434 8440 AK Heerenveen, telefoon 020 7230 270. Voor een telefoongesprek met AfterPay betaalt u alleen de kosten van uw telefonieaanbieder.

 

Artikel 6 Verzuim

6.1.   Indien u niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6.2.   Indien u binnen 14 dagen na factuurdatum niet heeft betaald, stuurt AfterPay aan u een herinnering om u te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay aan u een (tweede) schriftelijke herinnering en zal AfterPay het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Indien u ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, en AfterPay aan u een sommatie moet sturen, zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.

6.3.   Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is AfterPay gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door u verschuldigde bedrag, tevens bent u administratiekosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan u in rekening brengen. AfterPay is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van de uw bankrekening af te schrijven. Het minimumbedrag dat AfterPay in rekening brengt voor buitengerechtelijke incassokosten in het geval van verzuim bedraagt € 40 (veertig euro).

6.4.   Indien er door aan u toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen zullen nadien door u gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan uw betaling in mindering strekken op het door u oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

 

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens

AfterPay respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat informatie van natuurlijke personen vertrouwelijk wordt behandeld. AfterPay verwijst hiervoor naar haar privacy statement, welke is gepubliceerd op haar website www.afterpay.nl. Daar kunt u alles nalezen omtrent de verwerking van persoonsgegevens, als ook vragen om inzage van de persoonsgegevens die worden verwerkt en de wijze van het uitoefenen van rechten die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1.  AfterPay kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.2.  Indien AfterPay, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de dienstverlening van AfterPay en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Via WhatsApp
Voeg 0493-492561 toe aan WhatsApp,
wij antwoorden snel!